ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο «SOUP: Αξιοποίηση Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες» (Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04171), το Διατμηματικό Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (CSRL) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την πλήρωση μίας θέσης έμπειρου ερευνητή, πλήρους απασχόλησης και διάρκειας δύο ετών, όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής και επιλεγμένων επιστημονικών δημοσιεύσεων, στον επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Φασουλά Ιωάννη (jfasoulas@staff.teicrete.gr)

Αντικείμενο Θέσης

Στα πλαίσια του έργου SOUP, το Εργαστήριο CSRL αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο ρομποτικό σύστημα (αυτοκινούμενη πλατφόρμα εφοδιασμένη με ρομποτικό βραχίονα πολλαπλών βαθμών ελευθερίας και σύστημα υπολογιστικής όρασης) για την αυτοματοποίηση καλλιεργητικών εργασιών (συγκομιδή καρπών, φυτοπροστασία, κλπ) σε περιβάλλον θερμοκηπιακής υδροπονικής καλλιέργειας. Ο έμπειρος ερευνητής θα αναλάβει (α) την ανάπτυξη των στρατηγικών και των αλγορίθμων για την οπτική καθοδήγηση του βραχίονα προκειμένου για την υλοποίηση των καλλιεργητικών αυτών εργασιών, και (β) τη σύνθεση της συνολικής αρχιτεκτονικής ελέγχου του ολοκληρωμένου ρομποτικού συστήματος με σκοπό την ένταξή του στο Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης της καλλιέργειας.

Έδρα

Ηράκλειο Κρήτης – ΤΕΙ Κρήτης – Εργαστήριο CSRL

Χρονική διάρκεια

Διάρκεια απασχόλησης: 24 μήνες
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2019

Αμοιβή

Έως 52,800 Ευρώ (για κατόχους Διδακτορικού)

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης ή Διδακτορικό στην Υπολογιστική Όραση ή τη Ρομποτική
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε υψηλού επιπέδου διεθνή συνέδρια και περιοδικά στα παραπάνω αντικείμενα
 • Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών οπτικής καθοδήγησης ρομποτικών συστημάτων
 • Εμπειρία προγραμματισμού σε ROS
 • Εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα σε σχετικά

  με τους παραπάνω τομείς έργα

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες

 • Δρ. Φασουλάς Ιωάννης (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης

  email: jfasoulas@staff.teicrete.gr τηλ.: 2810-379228

 • Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Κρήτης
  email: jfasoulas@staff.teicrete.gr
  τηλ.: 2810-379237