Από την Εταιρεία Υπηρεσιών Πληροφορικής DBS ΑΕ  (Oracle Partner),  η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη Εφαρμογών Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης σε τρέχουσα τεχνολογία των Εργαλείων και  Βάσεων Δεδομένων  Oracle, ζητούνται:


Αναλυτές-Προγραμματιστές (Software Developers), Τμημάτων

  Πληροφορικής Πανεπιστημίων,  για πλήρη απασχόληση σε Ανάπτυξη,

  Εγκατάσταση και Υποστήριξη Εφαρμογών σε Περιβάλλον Web

  (ORACLE DATABASE 12c, Web Services, FORMS, REPORTS, APEX )


Οι  κατάλληλοι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  έχουν  φιλοδοξίες,  δυναμισμό,  μεθοδολογία, ικανότητες   σχεδιασμού   και  υλοποίησης  Εφαρμογών   και   Υπηρεσιών   Πληροφορικής τρέχουσας τεχνολογίας σε περιβάλλον Oracle Databases.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων είναι:

 • Εμπειρία σε Σχεδίαση και Προγραμματισμό Εφαρμογών σε περιβάλλον Web
 •   (JAVA, PL/SQL)
 • Μεθοδικότητα, Ικανότητα Σχεδιασμού και Υλοποίησης  νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και διάθεση για ομαδική εργασία
 • Απόφοιτοι  Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια σε Ανάπτυξη, Υποστήριξη Εφαρμογών Οικονομικής & Εμπορικής Διαχείρισης

Επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων είναι:

 • Επιθυμητή εμπειρία στην διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (MySQL Oracle), καθώς  και εργαλείων
 • ανάπτυξης Εφαρμογών (Forms11g/12c Reports11g/12c, APEX 5) της Oracle
 • Θεωρούνται  πρόσθετο  πλεονέκτημα  οι  γνώσεις  σε  Εφαρμογές  Ψηφιοποίησης  &    Ηλεκτρονικής
 • Διαχείρισης Φακέλων-Εγγράφων (Records  Management  Applications)
 • Δυνατότητα  ανάπτυξης  σε  προηγμένης  τεχνολογίας  Εφαρμογές  Επιχειρησιακού  Λογισμικού  για
 • Intranet-Internet και σε προϊόντα τεχνολογίας Oracle  (Web Development, Web Services).
 • Προϋπηρεσία Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 2-3 ετών

Από  την  Εταιρεία  προσφέρονται  πολύ  ικανοποιητικές  αποδοχές,  άριστες  συνθήκες  απασχόλησης  και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης σε Σύγχρονες Βάσεις Δεδομένων και εργαλεία ανάπτυξης ORACLE, MySQL. Επιπλέον προσφέρεται τακτική εκπαίδευση και επιμόρφωση σε καινοτόμες Εφαρμογές Λογισμικού Βάσεων Δεδομένων, και σε προετοιμασία Μελετών για ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στο

  e-mail: general@dbs.gr ή info@dbs.gr (ΚΩΔ: APPDEV).

DBS2018 NEW JOBS ON ORACLE APPDEV WEB-12