ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

73

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων

Με σκοπό τη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης διδακτικών βιβλίων και τον ορισμό επικουρικών εμπειρογνωμόνων καλούμε:

  • εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. (Κατηγορία I),
  • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (Κατηγορία II),
  • άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί καθώς και τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. (Κατηγορία III),
  • τεχνικούς εμπειρογνώμονες που διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής (Κατηγορία IV),
  • επικουρικούς εμπειρογνώμονες που διαθέτουν μεταλυκειακό τίτλο σπουδών ή πτυχίο
    στη γραφιστική ή στην τεχνολογία γραφικών τεχνών ή σε συναφές αντικείμενο
    (Κατηγορία V),

να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στο μητρώο αξιολογητών διδακτικών βιβλίων.

να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στο μητρώο αξιολογητών διδακτικών βιβλίων.

Το αντικείμενο εργασιών των μελών των επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης διδακτικών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών εμπειρογνωμόνων, είναι η αξιολόγηση των υποβληθέντων βιβλίων σε συνέχεια της πρόσκλησης συγγραφής διδακτικών βιβλίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη https://bookreview.iep.edu.gr/home από 21/06/2024 και ώρα 13:00 έως 04/07/2024 και ώρα 13:00, συμπληρώνοντας σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια, όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών εμπειρογνωμόνων δεν πρέπει να σχετίζονται με τη συγγραφική διαδικασία των βιβλίων που είναι υποψήφια για ένταξη.

Ειδικά στην κατηγορία ΙΙ, ως εν ενεργεία εκπαιδευτικοί πέραν των μόνιμων εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου της ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσονται και όσοι υπηρέτησαν σε σχολικές μονάδες της δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Τα στελέχη εκπαίδευσης και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί είναι δικαιούχοι αιτήσεως στην κατηγορία ΙΙ.

Με την πρόσκληση υποστηρίζεται η Πράξη «Συγγραφή, Αξιολόγηση και Ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6010165 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πρόσκληση στο

https://iep.edu.gr/el/nea-didaktika-vivlia

2024-06-26_5002_ΠΡΟΣΚΛ_ΜΗΤΡΩΟ_Δ.Β_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ