ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΠΜΣ ΤΟΥ ΕΜΠ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

56

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο ΕΜΠ στο πλαίσιο του Έργου «Διεθνοποίηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Περιβάλλον και Ανάπτυξη’».

Το αντικείμενο της θέσης είναι (α) η δημιουργία έντυπου και ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στα Αγγλικά του διεθνοποιημένου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ, (β) η κατασκευή και ενηsecret@di.uoa.grμέρωση αγγλικής ιστοσελίδας του διεθνοποιημένου προγράμματος, καθώς (γ) η συμβολή στις δραστηριότητες προβολής του διεθνοποιημένου προγράμματος, μέσω προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργίας και προώθησης ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και δελτίων τύπου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Πτυχιούχοι Πληροφορικής, απόφοιτοι ΠΕ ή ΤΕ ή Δημοσίου ΙΕΚ. Επιθυμητά προσόντα, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι, είναι επαγγελματική/εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής πληροφορικής (προγραμματισμός υπολογιστών, δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων κλπ) και η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι του ποσού των 3.850 €, περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε εργασία 2,14 Ανθρωπομηνών. Ο τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονικά υπεύθυνη, Καθ. Ε. Δημοπούλου, τηλ 2107722679 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση efi@survey.ntua.gr. Η πρόσκληση με οδηγίες για την υποβολή προτάσεων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.elke.ntua.gr/2024/07/02/prot-40106/
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 11-07-2024.