ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΔΕΣ

908

Πληροφορίες:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Κατσιγιάννη,

Επιστημονική Συνεργάτιδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος e-mail: katsigianni_maria@yahoo.gr

τηλ.: 6936649588

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο des-secr@unipi.gr και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα ∆ΕΣ, Μ.Π.Σ. ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Καραολή και ∆ημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς
(Γραφείο 109, 1ος Όροφος) Υπόψη κας Kων. Μανιάτη

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Γίνονται δεκτές αιτήσεις συνοδευόμενες από πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών από φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Σεπτέμβριο του 2023.
  • ∆ύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες.
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency.
  • Εκτιμάται, επίσης, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Μια πρόσφατη φωτογραφία.

Το πρόγραμμα

Πρόγραμμα δύο εξαμήνων, που απευθύνεται σε αποφοίτους, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη γνώση, σε όλο το φάσμα και τις πτυχές των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών για να αναδειχθούν και διακριθούν ως ανώτερα και ανώτατα στελέχη ∆ιεθνών Οργανισμών, της ∆ιπλωματικής Υπηρεσίας, δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών, ινστιτούτων ανάλυσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμβουλοι διεθνών υποθέσεων σε Κυβέρνηση και Κοινοβούλιο, σε οικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και σε κάθε σχετικό φορέα ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Απευθύνεται επίσης, στη σκεπτόμενη νέα γενιά πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εργαλεία γνώσης και ανάλυσης για λήψη αποφάσεων, για ένα μέλλον ουσιαστικών προκλήσεων και εξειδίκευσης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις δύο διαστάσεις του, την ∆ιεθνή και την Ευρωπαϊκή, βασίζεται σε τρεις αλληλοϋποστηριζόμενους διδακτικούς και ερευνητικούς πυλώνες:

1. ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική.

2. ∆ιεθνές ∆ίκαιο, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Χρηματοοικονομικοί Θεσμοί.

3. ∆ιεθνής Πολιτική Οικονομία και ∆ιεθνές Εμπόριο και Επιχειρήσεις.

https://www.des.unipi.gr/el/msc/ma-ies

PMS-DES-Poster-26-07-2023