ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤOΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – AIDA», ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «PROJECT MANAGEMENT ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΌΡΑΣΗ»

663

Πρόσκληση συνεργάτη για την «ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤOΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – AIDA», με αντικείμενο «Project management ερευνητικών έργων με αντικείμενο σχετικό σε Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση»

Η ερευνητική ομάδα Computer Vision Machine Learning (AIIA.CVML) https://aiia.csd.auth.gr/computer-vision-machine-learning/ του εργαστηρίου της Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, με επικεφαλής τον καθηγητή κο Ι. Πήτα, πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AIDA) https://www.i-aida.org/ ζητά:

  • Μεταδιδακτορικούς ερευνητές με αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική (κατά προτίμηση Μηχανική Μάθηση ή Υπολογιστική Όραση)

ή

  • Επιστήμονες Πληροφορικής ή Πτυχιούχους Πολυτεχνικής Σχολής ή Θετικών Επιστημών κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με την Πληροφορική (ειδικότερα Μηχανική Μάθηση ή Υπολογιστική Όραση)

για διαχείριση στα ερευνητικά έργα Horizon Europe και H2020: AIDA, TEMA, SIMAR, AI4Media, AI4Europe, και AerialCore.

Επιθυμητή η εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών έργων.

Αντικείμενα:

  • Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
  • Οικονομική διαχείριση
  • Διαχείριση επικοινωνίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Τεχνική συμβολή από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα
  • Διαχείριση ρίσκου
  • Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων
  • Υποστήριξη έρευνας (ανάπτυξη επιστημονικού λογισμικού, επισημείωση δεδομένων, κλπ.)

Αιτήσεις για συνεργασία:

Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος υποψήφια/ος πρέπει να αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pitas@csd.auth.gr.