ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ) – ADECCO

380

Στέλεχος Πωλήσεων Δικτύου Πρατηρίων Καυσίμων (Έδρα Αθήνα)

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Στέλεχος Πωλήσεων Δικτύου Πρατηρίων Καυσίμων  (Έδρα Αθήνα)

Περιγραφή Θέσης

 • Επίβλεψη εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου λιανικής πωλήσεων (πρατηρίων) σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή
 • Εξασφάλιση επίτευξης ετήσιων στόχων πωλήσεων
 • Επίβλεψη τιμολογιακής & πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας
 • Εφαρμογή εταιρικών προτύπων υγιεινής, ασφάλειας & προστασίας του περιβάλλοντος
 • Επίβλεψη ενεργειών μάρκετινγκ καθώς και έργων αναβάθμισης πρατηρίων σε τοπικό επίπεδο
 • Επικοινωνία και διαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας με τους πρατηριούχους στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης
 • Επίτευξη ποσοτικών & ποιοτικών στόχων και την προώθηση του ονόματος της εταιρίας
 • Εντοπισμός νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Ανάπτυξη και διατήρηση επαγγελματικών σχέσεων με το πελατολόγιο
 • Παρακολούθηση της τήρησης συμφωνιών των πελατών με σκοπό τη διατήρηση μακροχρόνιων & επωφελών σχέσεων

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Οικονομικής/ Θετικής Κατεύθυνσης, Marketing ή Πολυτεχνικής Σχολής
 • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων
 • Επιθυμητή εμπειρία στο κλάδο των πετρελαιοειδών
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Customer focus
 • Ομαδικότητα, συνεργασία, διαχείριση ανθρώπων
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός & διάθεση για εργασία
 • Αισθημα ευθύνης, πρωτοβουλία & οργάνωση

Παροχές Εταιρείας

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Εταιρικό όχημα & έξοδα κίνησης
 • Εταιρικό κινητό
 • Bonus

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Apply this job