ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – PLANET

99

Σύμβουλος Τεχνικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης 

Περιγραφή Θέσης

Η PLANET Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει και να εντάξει στην ομάδα του Τμήματος Τεχνικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (TAS) του Τομέα Public Sector Services της εταιρείας στην Αθήνα έναν ενθουσιώδη Σύμβουλο Τεχνικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης, ο οποίος θα συμμετέχει στην υλοποίηση έργων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ενδεικτικά Καθήκοντα

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από τα Ταμεία της Ε.Ε. στον τομέα της παροχής συμβουλών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης, με εστίαση στην:
  • ωρίμανση έργων
  • κατάρτιση προτάσεων αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο προσκλήσεων
  • προετοιμασία τευχών δημοπράτησης έργων για το δημόσιο τομέα
  • προετοιμασία και διαχείριση αποφάσεων εκτέλεσης με ίδια μέσα φορέων
  • διαχειριστική παρακολούθηση έργων
  • διαχειριστικό κλείσιμο έργων
  • υποστήριξη δικαιούχων φορέων στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία προσφορών για έργα τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης του δημόσιου τομέα. 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης σχολής.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα αλληλεπίδρασης ως μέλος ομάδας.
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική επίτευξη στόχων και προσήλωση στην παράδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
 • Επίδειξη επαγγελματισμού, ακεραιότητας και προσήλωσης στις αξίες και τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).

Προαιρετικά προσόντα:

 • Εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα ενδεικτικά καθήκοντα.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email αποστολής βιογραφικών: a.kourbeli@planet.gr