ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

95

Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κωδικός Θέσης PROJ0522

Περιγραφή θέσης

 • Διαχείριση διεθνών και κοινοτικών έργων: συντονισμός και υλοποίηση δράσεων, κατάρτιση αναφορών προόδου, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς
 • Συντονισμός υποβολής προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων: εντοπισμός προγραμμάτων, εύρεση εταίρων, συντονισμός υποβολής εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (πχ EC Grants, Horizon, ΕΣΠΑ, EuropeAid Technical Assistance projects)

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών και να χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα. Επίσης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εμπειρία

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ειδικότερα:

 • Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών
 • Εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών έργων
 • Εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων στην Ελλάδα
 • Ικανότητα εργασίας υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς ομάδες επιστημόνων

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:

 • Πιστοποίηση διαχείρισης έργων ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων
 • Δυνατότητα για ταξίδια μικρής διάρκειας εντός Ευρώπης

Η θέση προσφέρει:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα
 • Δυνατότητα συνεργασίας με επιστήμονες διεθνούς κύρους

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό στα αγγλικά, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, στο projects@cecl.gr έως τις 10 Μαΐου 2022.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 6 μηνών.