ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – DNG SA

116

Παρουσίαση επιχείρησης

Η επιχείρηση «DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ AE» δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών και
συγκεκριμένα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με σκοπό την χρηματοδότησή τους.

Στα πλαίσια της παραπάνω δραστηριότητας εντάσσεται η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, η διεξαγωγή μελετών και έργων σκοπιμότητας για την ένταξη ή/και χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα και η παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων.

Η θέση αφορά στο τμήμα διαχείρισης έργων με βασικό αντικείμενο την προετοιμασία των φακέλων για την κατάθεσή τους στους αρμόδιους φορείς.

Αρμοδιότητες:

 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
 • Συγκέντρωση και έλεγχος παραστατικών δαπανών, λογιστικών εγγραφών και λοιπών
  δικαιολογητικών
 • Σύνταξη εκκρεμοτήτων
 • Καταχώρηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου
 • Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των έργων
 • Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου προς έλεγχο από τις
  διαχειριστικές αρχές των έργων
 • Επικοινωνία με πελάτη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σπουδές Οικονομικών Επιστημών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο
 • Γνώσεις αγγλικών
 • Γνώσεις Η/Υ (word, excel, outlook)
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

*Αποστολή βιογραφικών στο e-mail cv@dngsa.gr