ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΘΦΧ/ΕΙΕ

110

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Πολυλειτουργικά Νανοδομημένα Υλικά» του ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (κωδικός 2638)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, έχοντας υπόψη:

Α. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1887/20.04.2021 με ΑΔΑ: Ψ339469ΗΕΠ-ΝΔ3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Πολυλειτουργικά Νανοδομημένα Υλικά» του ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (κωδικός 2638).

Β. το γεγονός ότι έως 20.05.2021 καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν κατατέθηκαν επαρκείς αιτήσεις.

Αποφασίζει την παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων έως και την Παρασκευή 18.06.2021 και ώρα 03:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΙΕ

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου

Περισσότερες Πληροφορίες