ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ – ΕΣΠ

392

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΌ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

  

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει  στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές από ερευνητή/ερευνήτρια για τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας στη Λέσβο, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ) και χρηματοδοτείται από την Oxfam/CDCS.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/en/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 15.00 μ.μ τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω :

e-mail προς procurement@gcr.gr ή

Φαξ προς +302103803774

Οι προσφορές που θα υποβληθούν , μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα πρέπει να έχουν μέγεθος έως 9ΜΒ και να είναι ελεγμένες για ιούς ή τυχόν κατεστραμμένο κείμενο. 

Η επιβεβαίωση της υποβολής της προσφοράς έως της παραπάνω ημερομηνίας αποτελεί ευθύνη του προσφέροντος και όχι του ΕΣΠ.

Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα ληφθούν από το ΕΣΠ μετά την ημερομηνία λήξης, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, δεν θα ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση.

Παρακαλείσθε, για τον έλεγχο της προσφοράς σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 1, για την υπογραφή της προσφοράς, για την αποστολή της σε μορφή pdf και για τον έλεγχο απαλλαγής από ιούς και  μη ύπαρξης κακόβουλου ή κατεστραμμένου κειμένου.

Παρακαλείσθε επίσης όπως λάβετε υπόψη σας κατά την σύνταξη της προσφοράς σας τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

RFQ για ερευνητή