ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

185

Διαθέτουμε μια ερευνητική θέση πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιo του ερευνητικού έργου (CRESCENDO – https://mm.aueb.gr/crescendo) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (http://www.elidek.gr/en/homepage/). Η απασχόληση στο έργο θα είναι για έναν χρόνο, με ημερομηνία εκκίνησης εντός του διαστήματος Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020. Ο ερευνητής/ερευνήτρια θα εργαστεί σε έναν ή περισσότερους από τρεις τομείς, που σε σειρά προτεραιότητας είναι:

  • Πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy), με έμφαση σε εφαρμογές μεταφοράς, π.χ., πλατφόρμες διαμοιρασμού αυτοκινήτων και έξυπνες πλατφόρμες στάθμευσης
  • Διαμοιραζόμενες υποδομές δικτύου
  • Συμμετοχική ανίχνευση (participatory sensing)

Η θέση απευθύνεται σε:

  • Κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών/Πληροφορικής, Μαθηματικών ή άλλου Τμήματος συναφούς αντικειμένου.
  • Υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες, οι οποίοι μπορεί να θέλουν να εργαστούν σε έναν από τους τρεις τομείς είτε ως μέρος της διδακτορικής τους εργασίας ή ακόμη και ανεξάρτητα από αυτήν.
  • Μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες με προηγούμενη εμπειρία ή/και ενδιαφέρον για έναν ή περισσότερους από τους τρεις τομείς.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας και στοιχειώδη εξοικείωση με την συγγραφή επιστημονικών/τεχνικών κειμένων. Προηγούμενη εμπειρία με μαθηματικά πακέτα λογισμικού όπως MATLAB και αναλυτικές δεξιότητες σε οποιονδήποτε από τους τομείς της θεωρίας ουρών, θεωρίας παιγνίων, βελτιστοποίησης, αλγορίθμων θα αξιολογούνται θετικά. Εξίσου ευπρόσδεκτη είναι η εμπειρία με την εξόρυξη και την ανάλυση δεδομένων.

Η έρευνα θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων και Πολυμέσων (https://mm.aueb.gr) του Τμήματος Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο στεγάζει μια από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες ομάδες στην Ελλάδα στον τομέα των δικτύων υπολογιστών. Η μηνιαία αμοιβή θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΙΔΕΚ για αυτά τα έργα, στις οποίες υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη του φόρου προστιθέμενης αξίας και των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών από την πλευρά του εργοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα εκφράζει το ενδιαφέρον τους και θα απευθύνει τις ερωτήσεις τους στον Δρ. Μερκούρη Καραλιόπουλο (mkaralio@aueb.gr) με θέμα “Θέση έργου CRESCENDO 2020” και συνημμένο βιογραφικό σημείωμα, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.