ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΌΝΟΥ Η ΜΊΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ»

403

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.247.DRASI-0220

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν.4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
 4. Το άρθρο 64 Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου  4  παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
 6. Το ΠΔ 145/2003 «Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει
 7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Κ. «Αθηνά» όπως ισχύει
 8. Το άρθρο 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων
 9. Την με Α.Π.ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4035/1136/Α2/29.07.2016 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (Κωδικός Πρόσκλησης 031) με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
 10. Την από 8.9.2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά», με την οποία εγκρίνονται η εκτέλεση της Πράξης με τίτλο με τίτλο «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» και κωδικό MIS 5002437
 11. Την απόφαση της από 31.10.2017 181ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά» για την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002437
 12. Tην από 26.02.2020 απόφαση της 247ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η επαναπροκήρυξη θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) σύμφωνα με την με την Α.Π. 4315/1370/A2 (08/09/2017) ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ. ΟΠΣ «5002437» που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ 2017ΣΕ14510008 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω υποέργου.

Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, τη διάρκεια απασχόλησης, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, τον ν. 4354/2015, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Αντικείμενα-Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντικείμενο του έργου, τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθενται  στον παρακάτω πίνακα.

Κωδικός πρόσκλησης ILSP.247.DRASI-0220
Κωδικός του προς ανάθεση έργου DRASI_1
Ειδικότητα Απόφοιτος Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Φοιτητή στον Τομέα της Πληροφορικής και των Μηχανικών Υπολογιστών
Πλήθος ατόμων 1
Περιγραφή του προς ανάθεση έργου Συλλογή γλωσσικών πόρων και προσαρμογή/ανάπτυξη αρθρωμάτων για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της Ενότητας Εργασίας ΕΕ1: (Eπεξεργασία Φυσικής Γλώσσας) και πρόκειται να ενσωματωθούν σε υπό εξέλιξη υβριδικά συστήματα μηχανικής μετάφρασης βασισμένα σε πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα (deep neural networks).
Απαραίτητα
προσόντα
 •  Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής ή συμπλήρωση τουλάχιστον 3 ετών σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής και των Μηχανικών Υπολογιστών
 • Προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ένα ή περισσότερα περιβάλλοντα Deep Learning
 • Προηγούμενη εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού C++ & Java
 • Εμπειρία στο χειρισμό του λειτουργικού Linux
 • Τουλαχιστον 1 (μία) συστατική επιστολή
Επιθυμητά
προσόντα
 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα
 • Άλλες γλώσσες προγραμματισμού
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο Ε.Κ. «Αθηνά» και στο επιλεγέν προσωπικό.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται κατ΄άρθρο 52 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και όρους χρηματοδότησης.

More Info