ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

335

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

 

Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Υποστηρικτική συμμετοχή του στην υλοποίηση των ενεργειών και την προετοιμασία των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα τεθούν από την Επιτροπή Διοίκησης του Έργου (Steering Committee)

Σε συνεργασία με το ΕΠΠ, μεριμνά για τη θεματολογία της ιστοσελίδας και την ενημέρωση των δραστηριοτήτων του έργου σε κατάσταση επιλεγμένων αποδεκτών.

Προετοιμασία και σύνταξη εκθέσεων φυσικού αντικειμένου. Οι αναφορές φυσικού αντικειμένου υποβάλλονται στον καθορισμένο χρόνο στον συντονιστή για την υποβολή της έκθεσης στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του προγράμματος

Συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και τους λοιπούς διακρατικούς εταίρους για την υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων των υλοποιούμενων έργων

Ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων

Φροντίδα για την διατήρηση φακέλων με φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υλοποιούμενων έργων, τις αποφάσεις, τα πρακτικά των συναντήσεων εργασίας, τα παραδοτέα κάθε δράσης, εκθέσεις και υλικό τεκμηρίωσης

Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων έργων

Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων

Ανάληψη οποιασδήποτε άλλης εργασίας κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων μετά από οδηγίες του ΕΠΠ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα έγγραφα αυτών (τεχνικό δελτίο, partnership agreement, subsidy contract, οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων)

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά προτίμηση Σχολής Οικονομικών ή Πολυτεχνικών Επιστημών.
  • Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στην υποβολή, το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση διαχείρισης και την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και ειδικότερα, στην τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη διάδοση αποτελεσμάτων, την εκπόνηση μελετών-παραδοτέων (επιχειρηματικό σχέδιο, παρακολούθηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργου και προτάσεις παρεμβάσεων στο επίπεδο χάραξης πολιτικής).
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου (MS Office) και εφαρμογών διαδικτύου.
  • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Θα εκτιμηθεί η συνάφεια του τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της θέσης.
  • Εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας της επιχειρηματικότητας ή της καινοτομίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και/ή Συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΔΑ_ 61ΤΘΟΡΕΤ-ΜΩΖ