ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ»

612

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται:

α) Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Προσωπικό Υποστήριξης Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/05»

Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι: «Υποστήριξη διαδικασιών διαχείρισης έργων, παρακολούθησης και καταγραφής ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων».

β) Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/06»

Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι: «Συμμετοχή στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση».

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Οι συνολικές αμοιβές του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογες των προσόντων του επιλεχθέντος υποψηφίου.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στο επιλεχθέν προσωπικό θα είναι 24 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης. Σε πρώτη φάση θα καταρτιστεί τρίμηνη δοκιμαστική σύμβαση, η οποία θα ανανεωθεί για επιπλέον 21 μήνες εάν η συνεργασία κριθεί ικανοποιητική από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης των εργασιών.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο Έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι τη λήξη του Έργου.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στη διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται για τη θέση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Βασικά στοιχεία της θέσης της Πρόσκλησης».

Σημειώνεται ότι τα προσόντα χωρίζονται σε «Απαιτούμενα» – τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν οι υποψήφιοι – και σε «Επιθυμητά» που θα ληφθούν επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή του υποψηφίου για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων υποψηφιότητας ως προς τα κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας».

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αίτηση υποψηφιότητας με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνώρισης.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη σταδιοδρομία του υποψηφίου (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, τίτλοι γλωσσομάθειας που θα προσκομίζονται με φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα κλπ.).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 08/11/2019 και ώρα 15:00.

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@eie.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, υπόψη Κεντρικής Γραμματείας Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη με κωδικό θέσης …………» και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αποστολής. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπόψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΙΕ, τηλεφωνικά στο τηλ. 210 7273779 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@eie.gr .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης. Επί ποινή απορρίψεως της αίτησης υποψηφιότητας, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ ́ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

Υποβληθείσα αίτηση η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής και όλα τα απαιτούμενα για την κάθε θέση της πρόσκλησης προσόντα δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα (www.eie.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση της θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα:

A. Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

B. Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται.

 

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ ́ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει βαθμολογίας/μοριοδότησης-άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν εξασφαλίσει επαρκή αναβολή ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Κατά την υπογραφή σύμβασης με τον συνεργάτη που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία, θα ζητηθούν τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία π.χ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Ασφαλιστική/Φορολογική Ενημερότητα κ.λπ.
 • Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
 • Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών www.eie.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

6Β6Ι469ΗΕΠ-Ω44_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΔΥΕ