ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / FULL-STACK JAVA DEVELOPER – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ /ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

205

Αντικείμενο Θέσης: Λειτουργία και ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων / FullStack Java Developer

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης /Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (http://www.ekt.gr/) αναζητά συνεργάτη πτυχιούχο Πληροφορικής ή Μηχανικό Η/Υ για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη, Καινοτομία.

Το ΕΚΤ είναι φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με αρμοδιότητα την παραγωγή των εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) και την αποστολή τους στη Eurostat, τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς (http://metrics.ekt.gr/ ). Στο πλαίσιο αυτό κεντρική σημασία έχουν τα πληροφοριακά συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεγάλου όγκου δεδομένων που συγκεντρώνονται στην υποδομή του ΕΚΤ ώστε να εξασφαλίζεται:

 • η παραγωγή αξιόπιστων δεικτών που αφορούν την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο της, από τη χρηματοδότηση και τους συντελεστές της έρευνας, φορείς και ερευνητές, έως την παραγωγή σε ερευνητικά αποτελέσματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές κ.λπ.
 • η συνδυασμένη επεξεργασία των στοιχείων για την παραγωγή δεικτών που επιτρέπουν τη συγκριτική τοποθέτηση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον και υποστηρίζουν τη διαμόρφωση και συστηματική παρακολούθηση πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και θεματικό επίπεδο.

Συνοπτική Περιγραφή θέσης

Ο/Η συνεργάτης θα συμμετέχει στην ομάδα ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΤΑΚ για:

 • τη δημιουργία βάσεων δεδομένων/ καταλόγων / ευρετηρίων με πληροφορία και δεδομένα για τους ελληνικούς φορείς με ΕΤΑΚ δραστηριότητες (δημόσιους οργανισμούς, ΑΕΙ, επιχειρήσεις).
 • την ανάπτυξη και παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων για τη δημιουργία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τη διεξαγωγή ερευνών, τη συλλογή των δεδομένων και την εξαγωγή τους σε επεξεργάσιμη μορφή.
 • την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη στατιστική ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από απαντήσεις συμμετεχόντων σε έρευνες ή άλλες πηγές, την εξαγωγή δεικτών, τη διάθεσή τους σε τρίτους οργανισμούς, και τη διεξαγωγή βιβλιομετρικής ανάλυσης δεδομένων των ελληνικών δημοσιεύσεων.
 • την περαιτέρω ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν στο ΕΚΤ και υποστηρίζουν τα στάδια συλλογής στοιχείων και παραγωγής δεικτών. τρόπους μέσω της αξιοποίησης των κατάλληλων πληροφορικών εργαλείων.

Απαιτούμενα προσόντα

 • ΠΕ Πληροφορικής / Μηχανικός Η/Υ.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού σε Java EE/Spring.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε SQL, σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα/Κριτήρια Αξιολόγησης:

 • Γνώση και εμπειρία σε ORM τεχνολογίες (JPA/Hibernate).
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό στον τομέα της Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ
 • Εμπειρία σε επεξεργασία XML, SCV και JSON δεδομένα.
 • Εμπειρία σε front-end τεχνολογίες όπως HTML/CSS, JavaScript/JQuery και AJAX.

Ευκαιρίες  

 • Σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Εργασία σε δυναμικό οργανισμό με διεθνή προβολή
 • Δυνατότητες για λήψη πρωτοβουλιών και επαγγελματική εξέλιξη σε έναν διεθνώς αναγνωρίσιμο τομέα με συνεχώς αυξανόμενη σημασία (ανάλυση δεδομένων, έρευνα, καινοτομία)

 

Για την αποστολή βιογραφικού και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/54