ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

154

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 640η, προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «CLOUDLEDGE TOC: CLOUD Learning on the EDGE of TOurism and Culture. Η πλατφόρμα του Mobile Εκπαιδευτικού Τουρισμού» (Ε-12314) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 638η συν. Δ.Σ. / 29-03-2019.

Θέση 1: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής/Επιστήμη Υπολογιστών ή συναφών σχολών θετικών επιστημών

Περισσότερες Πληροφορίες