ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: «SENTINELS ROLLING ARCHIVE PRODUCTS USER ACCESS, OPERATIONS, MAINTENANCE AND EVOLUTIONS» ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ESA (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

653

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΙΑΑΔΕΤ)

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions» (Κωδικός: 3130), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης CR: ESA-EOPG-CSCOP-CR-0006, με χρηματοδότηση από την ESA (Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία).

Έχοντας υπ όψιν:

  1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
  3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού
  4. Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
  5. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα
  6. Τις διατάξεις του ΠΔ 62/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» (ΦΕΚ Α ́ 21), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 258/1999 «Τροποποίηση του Π.Δ. 62/1986» (ΦΕΚ Α ́ 212), τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α ́ 40) «Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων» και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 4908/ΦΟΡ/255 (ΦΕΚ 209/Β/23.03.1995) Υπουργικής Απόφασης «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών»
  7. Την υπ’ αριθ. 220611 (ΦΕΚ 719/ΥΟΔΔ/29.12.2016) Υπουργική Απόφαση «α) Διορισμός Ε. Πλειώνη στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), β) ορισμός αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα, γ) ανασυγκρότηση τουΔ.Σ. του εν λόγω φορέα»
  8. Tην από 20/02/2017 απόφαση της 1122 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΑΑ, με την οποίαεγκρίνεται η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions» με ΕΥ τον Διευθυντή Ερευνών του ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ κ. Χαράλαμπο Κοντέ.
  9. Tην από 20/12/2018 απόφαση της 1150 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΑΑ, με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη 2 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, για την ανάληψη εκτέλεσης έργου με αντικείμενο την «αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων για τις ανάγκες τη επισκόπησης και πληροφορικής.».

Περισσότερες πληροφορίες