Από την Εταιρεία Υπηρεσιών Πληροφορικής DBS ΑΕ   (Oracle Partner),   η οποία εξειδικεύεται στην   ανάπτυξη,   εγκατάσταση   και   υποστήριξη   Εφαρμογών   Διοικητικής   και   Οικονομικής Διαχείρισης σε τρέχουσα τεχνολογία των Εργαλείων και Βάσεων  Δεδομένων  Oracle, ζητούνται:


Στελέχη  Προώθησης-Παρουσίασης  Εφαρμογών και  Υπηρεσιών

  Πληροφορικής  για τον Δημόσιο  & Ιδιωτικό Τομέα


 • Οι κατάλληλοι   υποψήφιοι   θα   πρέπει   να   είναι   στελέχη   ικανά   με   εμπειρία,   φιλοδοξίες,δυναμισμό,  μεθοδολογία  και  διαπραγματευτικές  ικανότητες  για  την  προώθηση  προϊόντων  καιυπηρεσιών πληροφορικής τρέχουσας τεχνολογίας.
 • Επιπλέον  χρειάζεται  να  έχουν  ευχέρεια  στην  επικοινωνία  και  τις  διαπροσωπικές  σχέσεις  μεικανότητα  στο  να  θέτουν  και  να  υλοποιούν  εντός  χρονοδιαγράμματος,  συγκεκριμένους  και  αποτελεσματικούς επαγγελματικούς στόχους.

Απαραίτητα  προσόντα των υποψηφίων είναι:

 • Εμπειρία 2-3 ετών στον τομέα Πωλήσεων-Προώθησης
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Μεθοδικότητα και ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Απόφοιτοι  Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα είναι:

 • Γνώση και Εμπειρία Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου και Εφαρμογών Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης για την οργάνωση Επιχειρήσεων Οργανισμών είναι επιθυμητά στοιχεία και θα αξιολογηθούν ανάλογα.
 • Θεωρούνται πρόσθετο πλεονέκτημα οι γνώσεις και η εμπειρία σε Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, καθώς και Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Διακίνησης Εγγράφων και Φακέλων (Records  Management  Applications)

 • Από την Εταιρεία προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές και  κίνητρα υλοποίησης  στόχων, άριστες συνθήκες   απασχόλησης,   καθώς   και   μεγάλες      προοπτικές   εξέλιξης   στον   τομέα      προώθησης Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής.
 • Επιπλέον προσφέρεται   τακτική εκπαίδευση και επιμόρφωση σε τεχνολογίες Λογισμικού Βάσεων Δεδομένων,  και  στις  διαδικασίες  προετοιμασίας  προτάσεων    κοστολόγησης  και  συμμετοχής  σε σχετικά έργα του Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στο

  e-mail: general@dbs.gr  ή στο Fax: 210 68 36 555,  (ΚΩΔ:  SALES).

DBS2018 NEW JOBS ON APPL SALES WEB-12