Πρόσκληση Συλλογής Βιογραφικών

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στέλεχος Διοίκησης-Συντονισμού Εμπορικού Τομέα

 (ΚΩΔ. COMCOORDEXEC)

Ο Όμιλος με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά τροφίμων την τελευταία 50ετία (συνδυάζoντας πρωτογενή παραγωγή, καθετοποιημένη μεταποίηση, εμπορικές και ξενοδοχειακές δραστηριότητες), ηγετική θέση στον κλάδο του και παραγωγός πολυβραβευμένων επώνυμων προϊόντων σχεδιάζει την αναδιάρθρωση του οργανογράμματος με την πρόσκληση συγκέντρωσης βιογραφικών για την αξιολόγηση πρόσληψης Στελέχους Διοικητικού Συντονισμού (ΚΩΔ. «COMCOORDEXEC«). Η στελέχωση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της εσωτερικής δομής, την καλύτερη παρακολούθηση της ροής εργασιών με έμφαση στις λειτουργίες εκτέλεσης της εμπορικής πολιτικής του ομίλου, αλλά και την υποστήριξη του κεντρικής διοικητικής λειτουργίας δημιουργώντας ρόλους εναλλακτικότητας (more-than-one-in-any-position principle).

Αρμοδιότητες θέσης:
Το εν λόγω στέλεχος θα λειτουργεί σαν άμεσος συνεργάτης του Γενικού Εμπορικού Δντη, ο οποίος ασχολείται τόσο με την εμπορική και προωθητική πολιτική, όσο και με τις εταιρικές συμφωνίες, καθώς και με την ανάπτυξη προϊόντων  σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) αλλά και με την εμπορική πολιτική όλων των δραστηριοτήτων του ομίλου. H κύρια λειτουργία του εν λόγω στελέχους, σε μια σχετικά υβριδική θέση, είναι η οργάνωση του γραφείου του Γενικού Εμπορικού Δντη (office automation-organization-scheduling), της επικοινωνίας για την  παρακολούθηση  των εμπορικών συμφωνιών (internal communication and monitoring), για την ανάλυση της αγοράς του λιανικού εμπορίου (retail market monitoring and analytics), για την ανάπτυξη διεθνών αγορών (international markets), αλλά και για την παρακολούθηση της λειτουργίας των στελεχών νέων τεχνολογιών και κοινωνικών δικτύων προώθησης (new media marketing) και των διεταιρικών σχέσεων (corporate and representation affairs).

Ο/η υποψήφιος/α θα παρακολουθεί την ολοκλήρωση των σχετικών προγραμμάτων εργασιών ή τη διοργάνωση των επιχειρηματικών γεγονότων σε προβλεπόμενο χρόνο και θα συντάσσει περιεκτικές αναφορές διοίκησης. Επιπλέον, θα ασχολείται με την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων του γραφείου ευθύνης του, τη συγκρότηση διαύλων διάχυσης πληροφορίας και την ομογενοποίηση της επικοινωνίας του Γενικού Εμπορικού Δντη, όπως προκύπτουν από τον εσωτερικό προγραμματισμό αλλά και τον ανταγωνισμό. Θα μετέχει σε διοικητικές συναντήσεις σε επίπεδο ΔΣ και θα λειτουργεί σαν εκτελεστικός βραχίονας παρακολούθησης των αποφάσεων για θέματα διεύρυνσης των αγορών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι επιθυμητή η ικανότητα επίλυσης λειτουργικών προβλημάτων πολιτικής marketing, η διευκόλυνση της συναλλακτικής πρακτικής του ομίλου, ο προσανατολισμός στην «πώληση», η εξοικείωση με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, με τη διοίκηση προσωπικού και με τη διαχείριση προσωπικών σχέσεων (human resources, human factors  management and coaching).

Tέλος, η παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου τροφίμων και των κλάδων δραστηριότητας του ομίλου, η κατανόηση της λογιστικής λειτουργίας, των πιστοποιήσεων του οργανωσιακού αντικειμένου και του ανταγωνισμού αποτελούν στοιχεία συνυφασμένα με την επαγγελματική εξέλιξη του εν λόγω στελέχους. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται με βάση τις δεξιότητες του στελέχους, τη δυνατότητα αποτελεσματικής οργάνωσης του γραφείου του Γενικού Εμπορικού Δντη  και την κατανομή του έργου μεταξύ εθνικών και διεθνών αγορών.

Επίπεδο συνεργασίας: Γενικός Δντης Πωλήσεων, Υπεύθυνος Εξαγωγών, Υπεύθυνος Διανομής, Εμπορικός Δντης, Υπεύθυνος Σχεδιασμού Συσκευασιών, Γραμματεία Διοίκησης, Δντες Τμημάτων, Συντονιστική Ομάδα Marketing

Επίπεδο Αναφοράς: Γενικός Δντης Πωλήσεων

 

Απαιτούμενα Στοιχεία:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με τίτλο σπουδών επιχειρηματικής/διοικητικής κατεύθυνσης (ενδεικτικά: διοίκηση επιχειρήσεων, επιχειρησιακή έρευνα, βιομηχανικών σχέσεων, επιχειρηματική ψυχολογία, διοικητική ανθρωπολογία, θεωρία αποφάσεων marketing, βιομηχανική διοίκηση, δοίκηση και τεχνολογία, επιχειρησιακή έρευνα, επικοινωνία κλπ), ανάλυσης συστημάτων, οργάνωσης γραφείου και επιθυμητές (δια ζώσης, κατά προτίμηση) μεταπτυχιακές σπουδές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (σε θέματα βιομηχανικής ψυχολογίας, κυβερνητικής, ανάλυσης πληροφοριών κλπ. που θα συμπληρώνουν τη διεπιστημονικότητα ή την εξειδίκευση που θα εξηγείται στη σχετική επικαλυπτική επιστολή του/της υποψηφίου). O συνδυασμός εμπειρίας σε λειτουργίες γραφείου διοίκησης, εταιρικών σχέσεων και παρακολούθησης καταναλωτικής συμπεριφοράς θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Προϋπηρεσία σε εταιρικό διοικητικό περιβάλλον, τουλάχιστον τρία χρόνια (με δυνατότητα παροχής συστατικής επιστολής, κατόπιν αιτήματος)
 • Άριστα αγγλικά και πρόσθετη ξένη γλώσσα θα αξιολογηθεί θετικά
 • Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού αυτοματισμού γραφείου- διαδικτύου-κοινωνικών δικτύων, λογισμικού επεξεργασίας εικόνας ή σχεδιασμού
 • Δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, παρακολούθησης προθεσμιών, μεθοδική σκέψη, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Εναλλακτικά, για μεγαλύτερη ηλικία (έως 50 ετών) συγκεκριμένη σχετική εργασιακή προϋπηρεσία ή διοικητική εμπειρία σε κρίσιμα περιβάλλοντα (στρατιωτικής διοίκησης, ιατρικής διοίκησης ή διπλωματικής εθιμοτυπίας) ή στην επικοινωνία για τον κλάδο τροφίμων κάνουν τον/την υποφήφιο/α επιλέξιμο.
 • Εγκατάσταση στα Χανιά ή στο Δήμο Κισάμου, όπου βρίσκονται τα γραφεία διοίκησης του ομίλου. Η εταιρεία θα διευκολύνει και την οικογενειακή εγκατάσταση σε περίπτωση μετοίκησης του υποψηφίου από περιοχή εκτός Χανίων ή εκτός Κρήτης.
 • H αποστολή του βιογραφικού προτιμάται να ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
 • Απαραίτητη είναι και η αποστολή επικαλυπτικής επιστολής στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί την καταλληλότητα για τις ζητούμενες απαιτήσεις της υβριδικής αυτής θέσης.

 

Διαδικασία Επιλογής

 1. Αξιολόγηση και Έλεγχος Βιογραφικού, με βάση τα απαιτούμενα στοιχεία.
 2. Γραπτή δοκιμασία βασικών γνώσεων διοίκησης, αγοράς και προσομοίωσης (σχεδιασμού) πραγματικού εταιρικού θέματος επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης εταιρικών σχέσεων, για όσους επιλεγούν από τα βιογραφικά.
 3. Παρουσίαση του/της υποψηφίου με τη μορφή power point για το εταιρικό θέμα της δοκιμασίας και την εμπειρία/δυνατότητα διαχείρισης ενδοεταιρικών σχέσεων και την εμπειρία του/της υποψηφίου (για όσους επιλεγούν από τη γραπτή δοκιμασία).
 4. Τελική συνέντευξη για όσους επιλεγούν μετά την παρουσίαση, στην Επιτροπή του ΔΣ
 5. Οι διαδικασίες 1 και 2 θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (στην Αθήνα ή στα Χανιά, ή στη Θεσσαλονίκη ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων). Οι διαδικασίες 3 και 4 θα γίνουν στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου στα Χανιά, μετά από συνεννόηση.

 

H εταιρεία προσφέρει:

 • Σύγχρονο διοικητικό περιβάλλον σε μικρό αστικό κέντρο, καλής ποιότητας ζωής
 • Ικανό διάστημα υποστήριξης, εξοικείωσης και προσαρμογής για την αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών και τη συμβολή στον επιχειρησιακό ανασχεδιασμό (business process re-engineering)
 • Δυνατότητα εγκατάστασης στα Χανιά ή στην Κίσσαμο (περιοχές με καλή ποιότητα ατομικής και οικογενειακής ζωής)
 • Ικανοποιητικό επίπεδο μισθοδοσίας και άλλες παροχές εξετάζονται κατά περίπτωση
 • Σοβαρή διοικητική ενημέρωση/εκτελεστική λειτουργία και προοπτική
 • Δυνατότητες εξέλιξης και προσωπικής βελτίωσης, σε έναν όμιλο με ενασχόληση με τα τρόφιμα και τον τουρισμό, μεγάλες προοπτικές διεθνούς ανάπτυξης και ιδιαίτερης κοινωνικής συμβολής.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού διαβάσουν την ολοκληρωμένη προκήρυξη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.tomanna.gr , να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (με τα κύρια στοιχεία της εμπειρίας τους και της δυνατότητας αποτελεσματικής εκτέλεσης των λειτουργιών της θέσης που αναφέρονται), έως τις  21 Ιουλίου 2017 . Ο προγραμματισμός της αρχικής διαδικασίας αξιολόγησης επιλέξιμων υποψηφίων, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, είναι για τις 28 Ιουλίου 2017. Η έναρξη της απασχόλησης έχει προγραμματιστεί για το τέλος του καλοκαιριού του 2017, μετά από σχετικές συνεννοήσεις. Για οποιαδήποτε μεταβολή του χρονοδιαγράμματος θα υπάρξει ειδική ηλεκτρονική ενημέρωση.

 

Οι αποστολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spcoord@tomanna.gr με θέμα «COMCOORDEXEC – <όνομα υποψηφίου>». Θα υπάρξει επιβεβαίωση για κάθε αποστολή, με αριθμό αναφοράς. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία/διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στον επιστημονικό σύμβουλο της επιλογής Δρ. Θ. Κατερινάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση to_manna@otenet.gr, (Υπ’όψιν Θ. Κατερινάκη).

tk_SP-COMCOORD_final2