Πρύτανης, Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης
τηλ. 210 414 2562
email: ngeorgop@unipi.gr