Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SENIOR SOFTWARE ENGINEER (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων «VISION», «CITY4AGE» και «CHARGED» και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα στα οποία συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει η Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε. και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ

λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με τον 3840/01.04.2010 και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν.2527/1997 “Τροπ.Ν.2190/94-Συμβάσεις έργου άρθ.6-ΑΣΕΠ-ΕΣΔΔ-προσλήψεις-Νέοι δήμοι κλπ” (ΦΕΚ Α 206/8.10.1997)
 • Τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 1290/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006
 • Την με αριθμό 653642 (κωδ. H2020-DS-2014-2015) Σύμβαση για την υλοποίηση του Έργου «VISION».
 • Την με αριθμό 689731 (κωδ. H2020-PHC-2014-2015) Σύμβαση για την υλοποίηση του Έργου «CITY4AGE».
 • Την με αριθμό 696170 ( κωδ. Η2020-ΕΕ-2014-2015-2-RIA)  για την υλοποίηση του έργου « CHRAGED».
 • Την υπ’ αριθμ. 110/11-01-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή του έργου Α) SENIOR ANALYST/SOFTWARE ARCHITECT, Β) BUSINESS ANALYST και Γ) EUROPEAN PROJECT MANAGER στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων «VISION», «CITY4AGE» και  «CHARGED» και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα στα οποία συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει η ΔΑΕΜ Α.Ε. και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • Το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν οι θέσεις της ως άνω Πρόσκλησης,
  • Την με αριθμό 14/18-12-2015/θ.6.3 Απόφαση του Δ.Σ. αυτής,

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Σε δύο (2) ΠΕ – Senior Software Engineer:

Position’s Objective:

Candidates will have to prepare, design, test, implement, administrate, maintain and document IT solutions, applications and platforms.

Required Qualifications and Skills:

 1. Bachelor’s degree in computer science or related field and a Master’s degree in computer science.
 2. At least 2 – 3 years’ experience in large designs.
 3. Excellent knowledge at least of one programming language and good command of one more with proven experience: Java, JSF (Primefaces), Python, PHP.
 4. Proven experience in database development and administration.
 5. Good command of HTML5, Javascript and Ajax.
 6. Proven experience in Service Oriented Architecture (SOA).
 7. At least 1 year of experience with software source control and version control.
 8. Mastery of user interaction design skills.
 9. Ability to prioritize and manage work to critical project timelines in a fast-paced environment.
 10. Excellent command in English
 11. Excellent interpersonal and communication skills

12. Must be organized, have an eye for detail, and be able to put ideas into a tangible form

(1)Διάρκεια και όροι απασχόλησης

Η διάρκεια κάθε σύμβασης μίσθωσης έργου ορίζεται από της υπογραφής της και μέχρι δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΔΑΕΜ ΑΕ να προσφέρει μικρότερη διάρκεια σύμβασης, ανεξαρτήτως διάρκειας έργου.

Σε καμμία περίπτωση η διάρκεια της Σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια εκτέλεσης των ως άνω Ευρωπαϊκών Έργων.

(2)Αμοιβή

Η   συνολική αμοιβή για τo περιγραφόμενο έργο ορίζεται  σε δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ μηνιαίως. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, αλλά όχι ο ΦΠΑ.

Για τις καταβαλλόμενες αμοιβές οι δικαιούχου θα εκδίδουν τα υπό του νόμου φορολογικά στοιχεία και θα είναι ασφαλισμένοι στον οικείο κατά περίπτωση κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα με δική τους επιμέλεια και δαπάνες.

(3)Παραδοτέα

Τα Παραδοτέα στο πλαίσιο της σύμβασης έργου είναι τα ακόλουθα:

 • Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις του κάθε υλοποιούμενου από τους ανωτέρω έργου,
 • καθώς και επιμέρους Παραδοτέα από τους ανωτέρω ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του κάθε έργου, τα οποία θα προσδιοριστούν ειδικότερα από το αρμόδιο όργανο της ΔΑΕΜ Α.Ε..
 •  
 • (4)Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του επιλεγέντος στελέχους θα γίνεται σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις με την παραλαβή, από Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από το Δ.Σ. της ΔΑΕΜ Α.Ε. των ανωτέρω Παραδοτέων του έργου.

Για τις καταβαλλόμενες αμοιβές οι δικαιούχοι θα εκδίδουν τα υπό του νόμου φορολογικά στοιχεία και θα είναι ασφαλισμένοι στον οικείο κατά περίπτωση κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα με δική τους επιμέλεια και δαπάνες.

(5)Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Πρόταση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βλ. συνημμένο).
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών,
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με φωτογραφία
 5. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων εμπειρίας ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο με το οποίο τυχόν τεκμηριώνεται η ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία (π.χ. συμβάσεις έργων που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος, συμβάσεις εργασίας κ.λ.π.).
 6. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών ξένης γλώσσας
 7. Κάθε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει τις δεξιότητες του υποψηφίου (ενδεικτικά συστατικές επιστολές, επιστολές ευφήμου μνείας, βραβεύσεις, συμμετοχή σε επαγγελματικές ενώσεις, άδειες άσκησης επαγγέλματος, βεβαιώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης, κλπ).

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

(6)Υποβολή Δικαιολογητικών συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ SENIOR SOFTWARE ENGINEER  ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

και η διεύθυνση της  ΔΑΕΜ Α.Ε., όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ

Υπόψη Γραμματείας Διοίκησης, κ. Ερμέλας Αλκανιάρη

Οδός Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38

 

(7)Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών

Έως 16/12/2016 και ώρα 15:00

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ Α.Ε. (www.daem.gr), στην ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ Α.Ε. στο facebook, και σε λοιπές ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, πανεπιστημιακές, κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.

Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στη ΔΑΕΜ Α.Ε. μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00 η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στη ΔΑΕΜ Α.Ε.. Η ΔΑΕΜ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στη ΔΑΕΜ Α.Ε.  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να αποσφραγισθούν.

 

(8)Διαδικασία Αξιολόγησης

Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. της ΔΑΕΜ Α.Ε..

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης αξιολογούν κατά μόνας και εκ περιτροπής τον φάκελο κάθε υποψήφιου ως προς την πλήρωση των απαιτούμενων προσόντων και δεξιοτήτων. Κάθε μέλος βαθμολογεί την καταλληλότητα κάθε υποψηφιότητας με ακέραιο αριθμό από 1 έως 10, όπου 10 είναι το άριστο.
 • Όταν ολοκληρωθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής η αξιολόγηση όλων των υποψηφιοτήτων, ελέγχεται σε κοινή συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής η βαθμολογία ενός εκάστου υποψηφίου, με τρόπον τέτοιο, ώστε τυχόν αποκλίσεις στη βαθμολογία από τρεις (3) μονάδες και άνω να διορθωθούν και να συγκλίνουν. Η διόρθωση βαθμολογίας ώστε να συγκλίνουν μεταξύ τους τεκμηριώνεται από το μέλος της Επιτροπής που διορθώνει τη βαθμολογία του και για τούτο κρατούνται πρακτικά. Στη συνέχεια εξάγεται ο μέσος όρος κάθε υποψηφιότητας.
 • Αριθμός τριπλάσιος της προκηρυσσόμενης θέσης με βάση φθίνουσα σειρά ταξινόμησης από την υψηλότερη μέση βαθμολογία αποτελεί την short list των υποψηφίων, οι οποίοι και θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη από την ολομέλεια των μελών της Επιτροπής.
 • Μετά το πέρας των συνεντεύξεων των υποψηφίων της short list, τα μέλη της Επιτροπής αποφασίζουν ομοφώνως για τους επιλεχθέντες υποψηφίους και τεκμηριώνουν την απόφαση τους αυτή με σχετικό πρακτικό Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η ΔΑΕΜ Α.Ε. δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ούτε να καλύψει τον αριθμό της προκυρησσόμενης θέσης, εφόσον κριθεί από την ολομέλεια των μελών της Επιτροπής – μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας αξιολόγησης – ότι οι υποψηφιότητες δεν πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης και δεν συνάδουν με το προφίλ της εταιρείας. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια της ΔΑΕΜ Α.Ε., την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση των ως άνω Έργων.

 

 1. (9)Πληροφορίες / Διευκρινίσεις

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: κ. Νικόλαος Σταθάτος  τηλ.: 210 5277175, e-mail n.stathatos@daem.gr, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 16:00.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΕΜ Α.Ε.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Επώνυμο: ………………………………………..

Όνομα: ……………………………………………

Όνομα πατρός: ………………………………….

Διεύθυνση: ……………………………………….

Πόλη: ……………………………………………..

Ταχυδρομικός κώδικας: ……………………….

Αριθμός τηλεφώνου οικίας:……………………

Αριθμός κινητού τηλεφώνου: …………………

Ε-mail:……………………………………………..

Αποδέχομαι τους όρους της από 9203/23-11-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη θέση Senior Software Engineer και στο πλαίσιο αυτής υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης:

1. ……………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………

6……………………………………………………………………..

7…………………………………………………………………….

8…………………………………………………………………….

Ημερομηνία: ……………………

Με εκτίμηση,

 

…………………………………….. (Υπογραφή)