Δημόσια Πρόσκληση για συμμετοχή στην πιλοτική φάση εκπαίδευσης (Testing Phase) στις δεξιότητες του
Επαγγελματικού προφίλ του «International Marketing Manager»

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το έργο M.IN.D – Marketing, Internationalization & Development, No. 2015-1-IT01-KA202-004665, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +, Στρατηγικές Συμπράξεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Βασική Δράση 2 “Καινοτομία και Ορθές Πρακτικές” , προωθείται από το Chamber of Commerce of Salerno σε συνεργασία με τους Prism Consulting S.r.l. και FORMAPER – Special Agency of the Chamber of Commerce of Milan (Ιταλία), Ελληνοαμερικανική Ένωση και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ελλάδα), IAT – Instituto Andaluz de Tecnologia, Espaitec και Italian Chamber of Commerce and Industry for Spain (Ισπανία), Chambre de Commerce Italienne de Lyon (Γαλλία), Aydın Ticaret Borsası και Aydın EU Governership and Foreign Relations Coordination Center (Τουρκία), ως μέρος των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων τους και περιλαμβάνει μία πιλοτική φάση εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο επαγγελματικό προφίλ του “International Marketing Manager“, με στόχο:
α) την υποστήριξη διαδικασιών διεθνοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τον καθορισμό στρατηγικών για την επιλογή ξένης χώρας/αγοράς, τον τρόπο εισόδου και τοποθέτησης τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό, τις στρατηγικές επικοινωνίας και ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες των ειδών διατροφής
β) την ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων μίας επιχείρησης ώστε να εντοπιστούν ευκαιρίες στην αγορά και να υιοθετηθούν ανάλογες στρατηγικές
γ) τον καθορισμό στρατηγικών διεθνούς μάρκετινγκ, βάση ανάλυσης του ανταγωνισμού και τμηματοποίησης της αγοράς
δ) την καθοδήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εκπόνηση πλάνου εξαγωγών, στη βάση ανταγωνιστικών στρατηγικών μάρκετινγκ

Συγκεκριμένα, μέσω της πιλοτικής φάσης εκπαίδευσης το έργο M.IN.D – Marketing, Internationalization & Development, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης, καθοδήγησης, πρωτοβουλίας, προοδευτικής σκέψης, ροπής προς την αλλαγή, προσανατολισμού προς το αποτέλεσμα, οργάνωσης, σχεδιασμού και ελέγχου, απαραίτητων για το στρατηγικό σχεδιασμό της διεθνούς προβολής μιας επιχείρησης. Αυτό θα γίνει μέσα από τη χρήση on-line Ανοικτών Εκπαιδευτικών Μέσων (OER), και την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία, υποδείγματα για την ανάλυση εταιρειών, τα οποία επιτρέπουν σε πτυχιούχους οικονομικών σχολών, μακροχρόνια άνεργους/νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουν και να διατηρήσουν γνώσεις για την διαχείριση και το μάρκετινγκ ώστε να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, και να καθορίσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη στρατηγική τους είσοδο, την ανάπτυξη και την εδραίωση στη διεθνή σκηνή.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η συμμετοχή 100 εκπαιδευόμενων (30 από την Ιταλία, 30 από την Ισπανία, 15 από την Ελλάδα, 15 από την Τουρκία, 10 από τη Γαλλία), μακροχρόνια άνεργων ή νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, με πτυχίο οικονομικών, σε μικτή πιλοτική εκπαίδευση (e-learning και συναντήσεις τάξης), για 4 μήνες (30 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2017) που θα υλοποιηθεί με πρόσβαση σε:

 • Ανοικτά εκπαιδευτικά μέσα (OER) που συνθέτουν το προϊόν “MARK.UP- Marketing Upskilling
 • Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό και υποστηρικτικά εργαλεία για τη διαδικασία της διεθνοποίησης, που παρέχονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον MAR.CO – Marketing Competencies”.

Η ανάπτυξη και εμπέδωση των απαραίτητων δεξιοτήτων χάρη στις οποίες θα γνωρίζουν πώς να αναλύσουν:

 • Τη δυναμική και τις δυνατότητες μιας χώρας, για παράδειγμα σχετικά με: τους φυσικούς της πόρους και την υποδομή, το ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν εισόδημα, τις προτιμήσεις των καταναλωτών, το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, το μορφωτικό επίπεδο, επενδυτικά σχέδια και κινδύνους που απορρέουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το χρηματοοικονομικό σύστημα, την πολιτική αστάθεια, κλπ
 • Την ελκυστικότητα του κλάδου σε σχέση με τη δομή του, τον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό, την κατάτμηση της αγοράς, την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, κλπ
 • Τα εμπόδια στη διεθνοποίηση, σχετικά με: την έλλειψη διαχειριστικής εμπειρίας, τη δυσκολία πρόσβασης σε πληροφορίες, οικονομικούς πόρους και επενδύσεις, τις διαφορές σε σειρά παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, τις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές, την έλλειψη επαρκούς θεσμικής και κρατικής υποστήριξης και κινήτρων, την ανεπαρκή προστασία των εμπορικών σημάτων, κλπ
 • Την τοποθέτηση τροφίμων, τους κύριους ανταγωνιστές, τις τάσεις ανάπτυξης και τις προοπτικές εξέλιξης
 • Τις νέες τάσεις στην κατανάλωση τροφίμων και στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών
 • Τις πολιτικές μάρκετινγκ των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων για το σχεδιασμό στρατηγικών για την εμπορική επωνυμία, την εταιρική και προϊοντική επικοινωνία και το εμπορικό μάρκετινγκ
 • Την οικονομική-χρηματοοικονομική δυναμική των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την πρόβλεψη οικονομικών απαιτήσεων και σχετικών επιλογών κάλυψης, για την εκτίμηση επενδύσεων και άλλων σχετικών οικονομικών διευθετήσεων, τη χρήση επιδοτούμενων οικονομικών προγραμμάτων
 • Την οργανωτική δομή και τους ρόλους, τις διαδικασίες, τους κύριους δείκτες απόδοσης

Η πιλοτική φάση θα προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους κάνοντας επί τόπου έλεγχο και ανάλυση της ετοιμότητας συγκεκριμένων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα για διεθνοποίηση-Company Checkup (1η Μαΐου – 15 Ιουνίου 2017) και η οποία θα περιλαμβάνει:
a) την ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού, για να κατανοήσουν για παράδειγμα σε ποιο βαθμό ο ιδιοκτήτης και η διευθυντική ομάδα:

 • Είναι πεπεισμένοι για τη στρατηγική σημασία του έργου της διεθνοποίησης
 • Είναι πρόθυμοι να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις ώστε να προετοιμάσουν την εταιρεία για διεθνοποίηση

b) την ανάλυση των δεξιοτήτων μάρκετινγκ, για να κατανοήσουν αν για παράδειγμα η εταιρεία είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των δυνητικών πελατών και τα κριτήρια που χρησιμοποιούν για την επιλογή προϊόντων
 • Συγκεντρώσει πληροφορίες για την ευρωστία και τη φερεγγυότητα των πελατών και για τους κύριους ανταγωνιστές της
 • Καθορίσει συγκεκριμένους στόχους πωλήσεων και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα τους
 • Προσαρμόσει την παραγωγή της ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών
 • Παράγει πληροφορίες και/ή ενημερωτικό υλικό σε μία ή περισσότερες γλώσσες

c) την ανάλυση των οικονομικών πόρων, για να κατανοήσουν αν η επιχείρηση είναι σε θέση να:

 • Εκτιμήσει τους πόρους που χρειάζεται για την υλοποίηση του έργου διεθνοποίησης
 • Έχει ή να αποκτήσει τέτοιους πόρους από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς

d) την ανάλυση των τεχνολογικών πόρων, για να κατανοήσουν αν η εταιρεία είναι σε θέση να:

 • Παράγει προϊόντα κατάλληλα για τις ανάγκες των ξένων πελατών ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές των χωρών στις οποίες θα εξάγει
 • Προσαρμόσει προϊόντα και υπηρεσίες
 • Διασφαλίσει την εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση

ΟΙ ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ

Επιλέξιμοι για την πιλοτική φάση εκπαίδευσης είναι 15 Έλληνες εκπαιδευόμενοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης (9/12/2016) αυτής της δημόσιας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του έργου “MIND” στη διεύθυνση www.mind.prismsrl.it, αλλά και στις ιστοσελίδες των εταίρων από την Ελλάδα, Ελληνοαμερικανική Ένωση και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, διαθέτουν όλα τα παρακάτω:

 • Είναι Έλληνες πολίτες
 • Είναι έως 35 ετών κατά την ημερομηνία αίτησής τους για αποδοχή στο πρόγραμμα
 • Είναι άνεργοι ή νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, και διαθέτουν ισχύον Δελτίο Ανεργίας
 • Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγιο), του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή του εξωτερικού, τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, με οικονομικό αντικείμενο (Οικονομικά, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων, ή συναφές)
 • Διαθέτουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, που πιστοποιείται από τίτλο γλωσσομάθειας που γίνεται αποδεκτός από το ΑΣΕΠ  (πχ Proficiency Cambridge, Michigan, TOEFL ή αντίστοιχο)
 • Χειρίζονται με άνεση ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έχουν πρόσβαση σε Internet
 • Μπορούν να συμμετέχουν τόσο στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, όσο και στις επί τόπου συναντήσεις που θα διεξαχθούν στην Αθήνα 4 φορές στη διάρκεια της 4μηνης εκπαίδευσης.

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν επιπλέον στοιχεία υπέρ της επιλογής υποψηφίων:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οικονομικό αντικείμενο (Οικονομικά, Μάρκετινγκ , Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων ή συναφές)
 • Πρότερη εργασιακή εμπειρία σχετική με το προφίλ του International Marketing Manager, που αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση εργοδότη
 • Συμμετοχή στο Focus Groups που διεξήχθη σε πρότερη φάση του έργου MIND

Σε περίπτωση που κατατεθούν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής από τον αριθμό των εκπαιδευομένων που προσδιορίζεται στο έργο, θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής βάσει μοριοδότησης, σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια. Ο ανώτερος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει υποψήφιος είναι 30:

 • Βαθμός πτυχίου (ανάλογα αν πρόκειται για σύστημα 1-4, 1-10, ή 1-100), σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και έως 10 ΜΟΡΙΑ το ανώτερο:

tabella1

 • Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου: επιπλέον μόρια σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και έως 10 ΜΟΡΙΑ το ανώτερο:
 • tabella2Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και έως 5 ΜΟΡΙΑ το ανώτερο:tabella3
 • Βεβαιώσεις που πιστοποιούν εργασιακή εμπειρία σχετική με το προφίλ του International Marketing Manager:  1 ΜΟΡΙΟ για κάθε 6 μήνες εργασιακής εμπειρίας και έως τη συγκέντρωση 3 ΜΟΡΙΩΝ το ανώτερο
 • Συμμετοχή στο Focus Groups που διεξήχθη σε πρότερη φάση του έργου MIND: 2 ΜΟΡΙΑ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα προτιμηθεί ο νεώτερος/η σε ηλικία.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, όχι αργότερα από τις 12/1/2017, τα ακόλουθα δικαιολογητικά (αιτήσεις μετά την προθεσμία δεν γίνονται δεκτές):

 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  με συμπλήρωση της ανάλογης φόρμας που οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του έργου  www.mind.prismsrl.it
 • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο που οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του έργου www.mind.prismsrl.it
 • Απλό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και του Δελτίου Ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • Απλό αντίγραφο του τίτλου γλωσσομάθειας
 • Τυχόν βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει το χρόνο εμπειρίας σε θέση σχετική με τον «International Marketing Manager»
 • Απλό αντίγραφο πτυχίου και/ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία αν δεν φαίνεται ο τελικός βαθμός στο πτυχίο

Αιτήσεις με ελλείψεις οδηγούν σε ακύρωση της υποψηφιότητας συμμετοχής.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ως τις 17:00 την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους αποστολής:

 • Αυτοπροσώπως:
 • Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, 10680 Αθήνα, 7ος όροφος, Γραφείο Γ. Δέδε

From Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-17:00 και το αργότερο έως τις 12/1/2017. Ο/η υποψήφιος/α θα λαμβάνει βεβαίωση παραλαβής

 • Με συστημένη επιστολή/courier:
 • Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, 10680 Αθήνα, υπ’ όψιν Γεωργίας Δέδε

        Η επιστολή πρέπει να φτάσει στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έως την προθεσμία της 12/1/2017. Ο/η υποψήφιος/α θα λαμβάνει ενημέρωση παραλαβής μέσω e-mail

Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω των Χριστουγέννων τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης θα παραμείνουν κλειστά τις εξής ημερομηνίες: 23/12/2016, 26/12/2016, 30/12/2016, 2/1/2017, 6/1/2017

ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα επικοινωνήσει με τους επιτυχείς υποψήφιους για τις λεπτομέρειες της εκπαίδευσης έως τις 20/1/2017.

Η συμμετοχή στην πιλοτική δοκιμαστική εκπαίδευση, η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και η επίσκεψη σε επιλεγμένες εταιρείες για το Company checkup είναι δωρεάν. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν πρόκειται για επιδοτούμενη εκπαίδευση.

public_notice_testing_EL

cvtemplate_GR

application-form-el