Τίτλος Θέσης : Στέλεχος Πωλήσεων
Περιγραφή θέσης

Αναζητούμε δραστήρια και αποτελεσματικά Στελέχη Πωλήσεων για να μας βοηθήσουν να επεκτείνουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με την ενεργό αναζήτηση και απόκτηση νέων πελατών. Θα διαδραματίσετε ένα κεντρικό ρόλο στην αύξηση του κύκλου εργασιών μέσω της διαχείρισης και διαπραγμάτευσης με τους πελάτες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
Ο επιτυχής υποψήφιος/υποψήφια θα είναι σε θέση να συμβάλλει στα εταιρικά πρότυπα απόδοσης, να επιτύχει τους στόχους πωλήσεων και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών μας.
Αρμοδιότητες

 Αξιολόγηση των αναγκών των πελατών και των προφίλ κινδύνων τους προκειμένου για την παροχή βοήθειας και την προσφορά της κατάλληλης λύσης
 Πρόβλεψη πωλήσεων, σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών marketing και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους
 Διασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης πελατών μέσα από την άριστη εξυπηρέτηση των πωλήσεων
 Συνεχής γνώση για τα προσφερόμενα προϊόντα και τις διαθέσιμες επιλογές
 Συνεργασία με συναδέλφους για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών
 Διατήρηση και επέκταση της βάσης πελατολογίου εντός της ανατιθέμενης ζώνης
Προϋποθέσεις

 Αποδεδειγμένη εμπειρία πωλήσεων με ιστορικό υπερ-επίτευξης των ποσοστώσεων πωλήσεων
 Κατανόηση των αρχών και πρακτικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών
 Ισχυρές επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 Αυτοπαρακινούμενος/η και προσανατολισμένος/η στους στόχους
 Εξοικείωση με διαφορετικές τεχνικές πωλήσεων και συστήματα διαχείρισης πελατολογίου
 Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή ισοδύναμο
Όλα τα βιογραφικά θα τηρηθούν με απόλυτη εχεμύθεια.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ζωή Σταματούκου, zstamatoukou@europisti.gr