BLUE GENERATION PROJECT

247

 

Σχετικά με το έργο Blue Generation

Λίγα λόγια για το έργο

Ο στόχος του έργου Blue Generation είναι η προσέλκυση και η εμπλοκή των νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών στα επαγγέλματα της θάλασσας σε 7 τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας: τον παράκτιο τουρισμό, τη ναυπηγική, την ωκεάνια ενέργεια, τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, τις θαλάσσιες μεταφορές, την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται το πρόγραμμα Blue Generation (Blue Generation Programme) – ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός ενημέρωσης, προσέλκυσης και καθοδήγησης των νέων στις χώρες που υλοποιείται το έργο (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία, Πολωνία, Πορτογαλία) για την αξιοποίηση επαγγελματικών προοπτικών στη Γαλάζια Οικονομία.

Η στρατηγική του Blue Generation Programme (προσέλκυση, εμπλοκή και ‘μεταστροφή’) υποστηρίζεται από συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις επαγγελματικές προοπτικές στους παραπάνω τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, προγράμματα καθοδήγησης, εργαλεία και πρακτικές για την επικύρωση δεξιοτήτων που χρειάζονται στα επαγγέλματα της θάλασσας, καθώς και διακρατικές ανταλλαγές κατάρτισης (study visits).

Το πρόγραμμα Blue Generation θα επαναληφθεί σε τέσσερις κύκλους, οι οποίοι θα διαρκέσουν από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο κάθε έτους (2018-2022). Κάθε κύκλος θα αξιολογείται με στόχο να βελτιώνονται οι επόμενοι κύκλοι για την ολοένα και καλύτερη ενημέρωση των νέων και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους θα αναπτυχθεί η Πλατφόρμα Γαλάζιας Καριέρας (Blue Career Job Platform) – μια online, δωρεάν πλατφόρμα όπου οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για θέσεις απασχόλησης κι ευκαιρίες εκπαίδευσης/κατάρτισης σε επαγγέλματα της θάλασσας στη χώρα τους, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να ενημερωθούν μέχρι και 39.000 νέοι μέσω των ενημερωτικών/προωθητικών δραστηριοτήτων και να στραφούν τουλάχιστον 2.000 από αυτούς στην απασχόληση ή στην κατάρτιση στη Γαλάζια Οικονομία.

Το έργο Blue Generation  χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment). Συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ στην Ελλάδα με την ενεργό υποστήριξη της εταιρείας Sea Teach στην Ισπανία. To Blue Generation υλοποιείται από διεθνή κοινοπραξία εταίρων από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία με την υποστήριξη φορέων-ειδικών στην Γαλάζια Οικονομία από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε φορέα του έργου Blue Generation στο menu Κοινοπραξία.

Η πρόκληση: Ανεργία των νέων στην Ευρώπη και οι προοπτικές της Γαλάζιας Οικονομίας

Η Γαλάζια Οικονομία προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ ο στόχος είναι να διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός μέχρι το 2030. Έχει όμως διαπιστωθεί ότι οι νέοι δεν προσελκύονται από τα επαγγέλματα της θάλασσας, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις στο χώρο αυτόν δεν μπορούν να βρουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται (Ευρωπαϊκή Επιτροπή SWD, 2017).

Την ίδια στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 14 εκατομμύρια νέοι από 15 έως 29 ετών που δεν έχουν εργασία, δεν σπουδάζουν, δεν καταρτίζονται επαγγελματικά και επιπλέον έχουν πάψει να αναζητούν εργασία (NEETs), ενώ πολλοί ακόμη κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως ΝΕΕΤs εξαιτίας κυρίως της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολείου, δυσκολιών ένταξης στην αγορά εργασίας ή προσωπικών προβλημάτων. Το έργο Blue Generation έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προωθώντας τα επαγγέλματα της θάλασσας ως μια σύγχρονη, ελκυστική και αποδοτική λύση για έξοδο από την ανεργία. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος αξιοποιείται η γνώση των οργανισμών που συνεργάζονται στο έργο, τόσο στο χώρο των νέων και των αναγκών τους για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, όσο και στο χώρο της Γαλάζιας Οικονομίας, δηλαδή, σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες, τις ευκαιρίες καριέρας και εργασίας, αλλά και την κατάρτιση.

Οι στόχοι του Blue generation

 • Βελτίωση της κατάστασης απασχόλησης των νέων.
 • Αυξημένη συμμετοχή των νέων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
 • Προσφορά καινοτόμων προσεγγίσεων και παρεμβάσεων για τη μείωση της ανεργίας των νέων.
 • Αξιοποίηση πρακτικών διακρατικής συνεργασίας σε θέματα αγοράς εργασίας, κυρίως σχετικά με την απασχολησιμότητα των νέων.

Κύριες δραστηριότητες

 • Εκπαίδευση ατόμων που υποστηρίζουν νέους (youth workers), ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια για την αποτελεσματική προώθηση των επαγγελμάτων της θάλασσας.
 • Οργάνωση ενημερωτικών δράσεων σχετικά με τις ευκαιρίες καριέρας στη Γαλάζια Οικονομία σε σχολεία, κέντρα εκπαίδευσης και υποστήριξης νέων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς για την απασχόληση και την αναζήτηση εργασίας.
 • Υποστήριξη των νέων μέσω της επικύρωσης δεξιοτήτων, της προσωπικής καθοδήγησης και των διακρατικών ανταλλαγών απασχόλησης και κατάρτισης (study visits).
 • Δωρεάν διάθεση online εκπαιδευτικής πλατφόρμας, Οδηγού Καριέρας στη Γαλάζια Οικονομία, καθώς και πλατφόρμας δυναμικής αναζήτησης ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης.

Ομάδες στόχου: Ποιος θα ωφεληθεί;

 • Η πρώτη ομάδα-στόχος του έργου είναι οι νέοι από 15 έως 19 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εργασία, δεν σπουδάζουν, δεν καταρτίζονται επαγγελματικά κι επιπλέον έχουν πάψει να αναζητούν ενεργά εργασία (NEETs) ή κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως ΝΕΕΤs μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας εκπαίδευσής τους – προσέγγιση μέσω σχολείων, οργανισμών επαγγελματικής κατάρτισης και κέντρων νεότητας.
 • Η δεύτερη ομάδα-στόχος είναι οι νέοι από 15 έως 29, οι οποίοι επί του παρόντος είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι – προσέγγιση μέσω δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών απασχολησιμότητας εργατικού δυναμικού, οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ.
 • Η τρίτη ομάδα-στόχος είναι οι νέοι από 20 έως 29 ετών που κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως ΝΕΕΤs μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας εκπαίδευσης και κυρίως οι ‘δυσπρόσιτοι’ νέοι ανάμεσά τους που είναι ανενεργοί εκπαιδευτικά και επαγγελματικά, μη εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, νεαρές μητέρες, χρήστες ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών – προσέγγιση μέσω οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, κέντρων νεότητας, ΜΚΟ.

Εάν ανήκετε σε μια από αυτές τις ομάδες – στόχους και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις μελλοντικές δράσεις, ακολουθήστε το έργο Blue Generation για να λαμβάνετε νέα και επικοινωνήστε μαζί μας! 

Περισσότερες Πληροφορίες