Σοφία Ταμπούρη
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΜSc
Υπεύθυνη Λειτουργίας Γραφείου Διασύνδεσης
τηλ. 210 414 2534
email: stampouri@unipi.gr